VTK-VTO2000A-VTH1550CH 7 Inch IP Kit με αντιβανδαλιστική κάμερα.

419.00